This site uses cookie files in order to realize it's services, in acordance with Cookie Law. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.

Privacy Policy


Polityka prywatności www.iksiegowy.com

 I. Postanowienie ogólne:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Klientów sklepu internetowego.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Biuro Rachunkowe BUCHALTER, ul. Lubelska 35, 21­-560 Międzyrzec Podlaski, NIP: 537-256-68-29, REGON: 362613647,  adres poczty elektronicznej: biuro@iksiegowy.com - zwany dalej Administratorem i będący tym samym usługodawcą strony, sklepu internetowego i sprzedawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „Rozporządzeniem”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a w przypadkach wskazanych w ich treści, za zgodą Usługobiorcy lub Klienta.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem:

- poczta elektroniczna biuro@iksiegowy.com,

- telefonicznie od numerem 502-295-225,

- listownie na adres do doręczeń Biuro Rachunkowe BUCHALTER, ul. Lubelska 35, 21­-560 Międzyrzec Podlaski

- osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa

II. RODO klauzula informacyjna:

„Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym „RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Biuro Rachunkowe BUCHALTER, ul. Lubelska 35, 21­-560 Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą np. podjęcia działań w celu realizacji zamówienia (np. wystawienie faktury sprzedaży, wysyłka zamówienia)

rozpatrywania skarg i reklamacji,

w celach archiwalnych,

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych),

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia lub wykonania umowy oraz wymogiem wykonania obowiązku prawnego Administratora, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy np. odmową przyjęcia zamówienia i jego wykonania.

Odbiorcami danych osobowych będą:

partnerzy świadczący usługi informatyczne w zakresie  utrzymywania, rozwoju naszych systemów informatycznych,

podmioty, które zajmują się realizacją oraz dostarczeniem Panu/Pani zamówienia to jest podmioty prowadzące działalność kurierską, działalność pocztową, wsparcia prawnego, banki.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wykonania obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio w drodze przyjęcia zamówienia, czy też w drodze prowadzonej korespondencji.

Przysługujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe,

prawo do uzupełnienia danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są niekompletne,

prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Biuro Rachunkowe BUCHALTER, ul. Lubelska 35, 21­-560 Międzyrzec Podlaski.

Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.

Administrator dokłada wysokiej staranności w celu ochrony danych osobowych. Zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem dla zgodnych z prawem celów nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, utratą, zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem.

Administrator udostępnia poniższe  środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

1. Dostęp do konta wyłącznie po podaniu indywidualnego hasła i loginu,

2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

3. Certyfikat SSL wydany przez: Certum Domain Validation CA SHA2

III. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies tzw. ciasteczka stanowią dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.iksiegowy.com, Biuro Rachunkowe BUCHALTER, ul. Lubelska 35, 21­-560 Międzyrzec Podlaski.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (ang.session cookies) oraz „stałe” (ang. persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane stosujemy 5-ć następujących typy plików cookies:

  1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu: www.iksiegowy.com.

  3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi  Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

    Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną  obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.